Зразок заяви до прокуратури

Звернення до органів прокуратури (зразок скарги)

Зразок заяви до прокуратури

Дієвим способом захиступорушених прав громадян є звернення до органів прокуратури.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» в органах прокуратурирозглядаються звернення, заяви і скарги про порушення прав громадян таюридичних осіб, окрім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Зверненняможе бути усним (записаним на особистому прийомі службовою особою) чиписьмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідноїпрокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваженняоформлені відповідно до вимог чинного законодавства, наприклад довіреністю (ст.

5 Закону України «Про звернення громадян», ст. 44 КПК України тощо). Узверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживаннягромадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заявичи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення має бути підписане заявником(колективне – усіма заявниками) із зазначенням дати.

Зверненняадресується прокурору відповідного рівня.

Узверненні викладається суть ситуації, що стала приводом для звернення. Текстзаяви, за можливістю, необхідно складати з невеликих пропозицій, описуватитільки ті факти, що мають значення. У заяві варто уникати двозначних висловів,крім того, не слід посилатися на інформацію чи факти, в існуванні яких невпевнені або на ті обставини, які не можете підтвердити.

Утексті документа необхідно чітко сформулювати прохання до прокурора щодовживання відповідних заходів, спрямованих на припинення порушення прав,відновлення у правах, порушенні кримінальної справи тощо (залежно від підставзвернення до органів прокуратури та конкретної ситуації).

Занаявності документів, що підтверджують викладену інформацію у зверненні,необхідно зазначати їх повний перелік з вказівкою на кількість аркушів, з якихвони складаються. Обов'язково потрібно вказати, в якому вигляді надаєте вказанідокументи – в оригіналах чи копіях.

Післяцього необхідно підписати заяву, вказати поруч з підписом своє прізвище таініціали, поставити дату.

Складений документ можна подати особисто,зареєструвавши його в канцелярії, або ж надслати рекомендованим листом зповідомленням.

Звернення громадян розглядаються органами прокуратури протягом ЗО днів від днянадходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, – недовше 15 днів.

Строкрозгляду та вирішення звернення вираховується від дня реєстрації звернення впрокуратурі.

Закінченням строку розгляду та вирішеннязвернень вважається дата надання письмової відповіді. Для задоволених зверненьстрок вирішення закінчується датою внесення документа, прокурорськогореагування та надання відповіді автору звернення.

У разі виявлення порушень закону (зокрема, за результатом розгляду скаргигромадянина) прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:• опротестувати акти органів державної влади та місцевого самоврядування,підприємств, установ, організацій, а також рішення і дії посадових осіб;• вносити подання або протест на рішення місцевих рад залежно від характерупорушень;• порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарнепровадження або провадження про адміністративне правопорушення;• давати приписи про усунення очевидних порушень закону;• вносити подання до органів державної влади та місцевого самоврядування,підприємств, установ, організацій і посадовим особам про усунення порушеньзакону та умов, що їм сприяли;• звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян,держави, а також підприємств та інших юридичних осіб (стаття 20 Закону України«Про прокуратуру»).

ЗВЕРНІТЬУВАГУ!

Зверненняможе бути залишене без розгляду і вирішення у разі, якщо:
– воно не містить даних пропрізвище та місце проживання автора або з якого неможливо встановити авторство(анонімне звернення);
– у зверненні не викладеносуті порушеного питання або воно не містить даних, необхідних для прийняттяобґрунтованого рішення, чи його зміст позбавлений будь-якого логічногозавершення;
– звернення надійшло відособи, визнаної недієздатною;
– воно подано в інтересахіншої особи без оформленого у встановленому законом порядку доручення;
– прийнято рішення проприпинення розгляду.

Рішення про залишення без розгляду звернення приймається начальникомсамостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України,прокурором області або його заступником, міським, районним, міжрайонним та прирівнянимдо них прокурором за рапортом виконавця або воно повертається заявникові звідповідним роз'ясненням (відповідно до Інструкції про порядок розгляду івирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України,затвердженого Наказом Генерального прокурора України 21.06.2011 № 9гн).

ПрокуроруДарницького району м. Києва

____________________________________________(Прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________________

(ПІБ заявника, адреса місця проживання, телефон)

СКАРГА

на неправомірну бездіяльність

посадових осіб____________________________районної державної адміністрації

«___ »________ _______ р. я направив скаргу (вказати про що) голові Дарницькоїрайонної державної адміністрації. З моменту отримання моєї скарги врайдержадміністрації пройшло вже днів, але порушуючи ст.

20 Закону України «Прозвернення громадян» мені до цього часу не було надано письмової відповіді увстановлений законодавством термін.

На підставі вищевикладеного і керуючисьЗаконами України «Про прокуратуру», «Про інформацію», «Про захист правспоживачів», «Про звернення громадян»,

ПРОШУ:1) провести відповідну перевірку за зазначеним фактом порушення законодавстваУкраїни, вжити заходів прокурорського реагування і притягнути винних у порушеннічинного законодавства до відповідальності;

2) про розгляд моєї скарги повідомити мене письмово у встановлений закономтермін.

Додатки:
1. Копія скарги від _____________ – 2 арк.

Дата”___ ” __________   2____ р.                                                 Підпис ______      (ПІБ)______________

ПрокуроруДарницького району м. Києва

____________________________________________(Прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________________

(ПІБ заявника, адреса місця проживання, телефон)

СКАРГА

на дії слідчого

Слідчим Дарницького РУ ГУ МВС України в місті Києві ____________________________ проводиться досудове слідство у кримінальнійсправі №  _______________ за фактом викрадення автомобіля « ___________________ » (державний номер ___________________ ).

Слідчий ___________________________ , затягує досудове слідство і не вживаєпередбачених законодавством заходів для розслідування кримінальної справи.

https://www.youtube.com/watch?v=8oYpvn1WCRc

Користуючисьнаданим ст. 25, ч. З ст. 49, ст. 234 Кримінально-процесуального Кодексу Україниправом на оскарження дії чи бездіяльності слідчого прокуророві, прошуперевірити хід досудового слідства в кримінальній справі №_______________________________ і вжити заходів прокурорського реагування.

Дата “___ ” __________   2____ р.                                                 Підпис______       (ПІБ)______________

http://avto-city.com.ua/jurisprudence/1302-zvernenia-do-organiv-prokuratur

“,”author”:”Опубліковано Сергій Філіпенко”,”date_published”:”2021-03-09T21:52:00.000Z”,”lead_image_url”:”https://2.bp.blogspot.com/-o4Kd1cDAwfA/WGX1ia9carI/AAAAAAAA6zw/gP_9Irg_fkwPp1qXC1h3GjxqCQVBHl7JgCLcB/w1200-h630-p-k-no-nu/1.jpg”,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://pravogromady.blogspot.com/2016/12/blog-post_93.html”,”domain”:”pravogromady.blogspot.com”,”excerpt”:”Дієвим способом захисту порушених прав громадян є звернення до органів прокуратури. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про прокурат…”,”word_count”:884,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://pravogromady.blogspot.com/2016/12/blog-post_93.html

Образец заявления в прокуратуру о проведении проверки в 2021 году

Зразок заяви до прокуратури

Каждый гражданин РФ имеет право обратиться с заявлением в прокуратуру, если считает, что с ним поступили противозаконно. Обратившись в прокуратуру, человек способен спровоцировать выполнение неожиданной проверки чиновника, осуществившего неправомерные действия по отношению к подателю жалобы.

Наиболее часто население России недовольно бездействием чиновников на разном уровне, ненадлежащая деятельность ЖЭКов, медицинских заведений, некоторых государственных структур и т. д. Кроме того, написать жалобу в прокуратуру можно, если гражданина не устраивают действия работников полиции. Отправить ходатайство можно и тогда, когда нарушают права граждан должностные работники.

Требования к заявлению в 2021 году

Государство обеспечивает любому человеку право на отправку челобитной в государственную или территориальную инстанцию, а также то, чтобы зарегистрированное от него прошение, было рассмотрено, и ответ своевременно был отправлен по адресу заявителя. Данное право регламентируется Конституцией РФ, и Законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений …».

Существующие нормативы не требуют унифицированного шаблона заявления прокурору, поэтому подобные обращения оформляются согласно установленных правил, обеспечивающих составление служебных писем. Однако Закон № 59-ФЗ в ст. 7 требует, чтобы в письме человека было отображено следующее:

 • Название инстанции, куда он отправляет челобитную.
 • Ф. И. О. человека, отправившего письмо.
 • Ф. И. О. и должность должностного работника, на имя которого отправлен бланк.
 • Свое местонахождение, по которому необходимо направить ответ.

После введения перечисленных сведений нужно отобразить суть письма, записать дату его заполнения и подпись. Если человек обладает какими-либо материалами, в подкрепление его замечаний, их копии необходимо приложить к письму. При отправке письма в прокуратуру через Интернет, в нем отображается E-mail, на который необходимо направить ответ.

Надо отметить, что лицу, написавшему челобитную, могут не принять жалобу, если в ней будет содержаться ненормативная или оскорбляющая лексика, или, если письмо будет направлено прокуратуру повторно, с той же тематикой.

Фразу «требование прокурору о выполнении проверки» нельзя назвать обязательной. Человеку не нужно требовать выполнения проверки.

Причиной для осуществления проверки в различных структурах и учреждениях может стать отправленной в прокуратуру уведомления о неправомерности действий лиц, результатом чего прокуратура обязана обеспечить проверку законности действий лиц, которые отображены в письме. (Закон № 2201-1 ФЗ от 17.01.1992, ст. 21 «О прокуратуре …»

Как написать заявление в прокуратуру о проведении проверки?

Особых правил к оформлению уведомления в прокуратуру нормативами не оговорено, поэтому унифицированной формы бланка нет. Для правильного грамотного соблюдения структуры письма, требуется знать требования заполнения служебных деловых писем.

 1. Стандартное обращение должно оформляться с написание «шапки», где отображается:
 • Наименование инстанции, куда отправляется письмо.
 • Адрес учреждения получателя.
 • Полные Ф.И.О автора письма.
 • Суть письма со ссылкой на нормативы
 • Адрес жительства.
 1. Перечисленные сведения, обычно размещаются вверху листа справа.
 2. Далее пишется наименование письма.
 3. Затем можно перейти к изложению проблемы.

К содержанию описания требуется подойти серьезно, так как от этого зависит, откликнется ли прокуратура жалобу. Прокурор откажет в рассмотрении обращения, если письмо:

 • Написано с нецензурными выражениями и угрозами для жизни сотрудников контрольных структур или прочих лиц.
 • Написано неразборчивым почерком.
 • Отсутствия смысла и логики, а также, если автор обращения признан недееспособным.
 • При повторном написании, если автором не предоставлены дополнительные факты.

Надо сказать, что письма в прокуратуру, как правило, оформляется по однотипной форме. Отличие заключается в основании обращения. Кроме прочего, прокуратура не рассматривает анонимные письма. Если такая жалоба содержит данные о правонарушении, то документ будет передан в полицию для выявления автора и контроля отображенных действий.

 1. Если человек обладает подтверждающими материалами, их ксерокопии нужно прикрепить к бланку, с перечислением списка в разделе «Приложение»
 2. После окончания составления уведомления записывается дата его составления и подпись автора письма.

Вид и состав ходатайства в прокуратуру представляет собой следующее:

 • В верху справа листа А4 отображается название инстанции, уда пишет человек, с отображением адреса месторасположения учреждения.
 • Ниже отображается Ф. И. О. автора сообщения, адрес его месторасположения (или электронная почта, если сообщение отсылается через Интернет).

Пример:

 «В прокуратуру Советского района г. Томска от Овсянникова Ивана Васильевича, живущего по адресу: 000000, Томск, ул. Новоселова, д. 11, кв. 15. …»

 • Ниже, по центру строки, необходимо написать название письма (в данном варианте «заявление»).
 • Затем необходимо изложить суть жалобы с отображением прав, которые были неправомерно допущены со стороны должностного работника.

Пример:

«… 19 июля 2015 года я заключил трудовое соглашение с ООО «Ромашка» на должность механика. С апреля 2019 года по сегодняшний день начальство фирмы не выдает мне зарплату, объясняя это сложным экономическим состоянием. Письменно отвечать на мои заявления руководство не желает, а на устные обращения не реагирует. Считаю, что согласно ТК РФ и ст. 22, в данной ситуации мои права нарушены. …»

 • Ниже необходимо отобразить, на какую реакцию рассчитывает заявитель в связи с отправленным запроса прокурору.

Пример:

«… Исходя из изложенного, прошу организовать на ООО «Ромашка» прокурорскую проверку. …»

В конце заполненного бланка для прокуратуры, нужно написать дату его написания и подпись автора.

Порядок подачи заявления в прокуратуру

После оформления и подписания сообщения в прокуратуру, нужно его отправить по месту назначения. Выполнить это возможно различными вариантами:

 1. К наиболее простому способу обращения относится личное посещение приемной прокуратуры. Сообщение лучше заполнять в 2-х экземплярах, чтобы один – отдать в прокуратуру, а второй – оставить у заявителя, с отметкой даты регистрации бланка. Это необходимо на случай доказательства факта регистрации письма. Кроме этого, с момента, следующего за днем регистрации письма, начинается отсчет срока, который необходим должностному лицу для ответа.
 2. Отправление сообщения заказной почтой. В предлагаемом варианте сообщение отправляется заказным отправлением с уведомлением о получении адресатом. Данное уведомление также будет доказывающим аргументом, с которого будет отсчитываться время для отправки прокуратурой ответа.
 3. И последний способ отправки сообщения – электронный. В этом варианте отправка сообщения осуществляется через официальный портал прокуратуры или с использованием E-mail. В первом отправлении уведомление о регистрации отправленного письма заявитель получит «автоматом», а во втором – на E-mail придет письмо, после его регистрации по отправленному адресу.

Порядок реагирования

Отправив заявления в прокуратуру, заявитель должен запастись терпением до получения результатов его жалобы.

Прокурору же, после регистрации письма требуется обеспечить предварительное изучение замечаний, отображенных в письме, чтобы принять соответствующее решение:

 • Принять или вернуть письмо заявителю, направить жалобу по подведомственности, приобщить его к прочим типичным, полученным раньше или о передать его по служебной «лестнице» нижестоящим подразделениям.
 • При перенаправлении сообщения другому прокурору или в другую инстанцию, это требуется выполнить не позже 7-ми дней с даты регистрации бланка, а автора письма необходимо уведомить о решении и о том, кому перенаправлен его запрос.
 • Прокурор, получивший сообщение, организовывает соответствующие действия по контролю за фактами, изложенными в письме, выявлению дополнительных сведений и их обобщению.
 • После выполнения всех действий прокурор обязан предоставить мотивированный ответ по фактам, отображенным в сообщении. Процедура проверки сообщения считается законченной, только после отправки ответов всем подателям письма.
 • Время прокурорского надзора не имеет права быть свыше 30-ти календарных дней. При этом надо учитывать, что в это время не включается доставка писем.

(: “Жалоба в прокуратуру (заявление) пример составления”)

Скачать бланк и образец заявления

Источник: https://zayavi.com/zayavlenie-v-prokuraturu-o-provedenii-proverki-obrazets/

Жалоба в прокуратуру (образец заявления)

Зразок заяви до прокуратури

Для восстановления своих прав гражданин может использовать несколько методов. Одним из них выступает жалоба в прокуратуру. С помощью документа удастся донести факт нарушения до уполномоченного органа и инициировать проведение проверки. Дополнительно организация способна помочь добиться восстановления прав.

Чтобы бумагу рассмотрели, её нужно составить грамотно. Необходимо использовать готовый образец. Он минимизирует риск возникновения ошибок. Существует ряд нюансов, о которых стоит помнить заранее.

Об особенностях составления документа, правилах написания жалобы и ситуациях, в которых стоит обращаться в уполномоченный орган, поговорим далее.

Образцы документов

Для составления документа лучше использовать готовый образец жалобы в прокуратуру. Это упростит заполнение документа. Достаточно будет внести в жалобу личные данные.

Поводы обращения в прокуратуру

Основной целью посещения прокуратуры выступает проведение контроля за деятельностью органов государственной власти различных уровней.

Дополнительно проводится наблюдение за функционированием предприятий и организаций вне зависимости от выбранной формы собственности. Поэтому если наблюдается нарушение законных прав и интересов, допустима подача заявления в прокуратуру.

Чаще всего в учреждение направляют жалобы на работодателей, действие и бездействие должностных лиц.

Причинами направления жалобы в прокуратуру могут стать:

 • невыплата заработной платы или нарушение сроков ее предоставления;
 • незаконное установление тарифов управляющих компаний на услуги или нарушение требований федерального законодательства;
 • неправомерный отказ в предоставлении документации или госуслуг;
 • нарушения прав лиц, находящихся в местах предварительного заключения;
 • неправомерные действия со стороны представителей сотрудников правоохранительных, государственных или муниципальных органов, а также при превышении существующих полномочий.

Правила составления жалобы

Особых требований к жалобе в действующем законодательстве не установлено. Бумага оформляется в произвольной форме. Однако эксперты советуют всё же придерживаться ряда правил. Соблюдение норм снизит вероятность отклонения жалобы в прокуратуру.

Важно учитывать следующие особенности:

 • в правом верхнем углу фиксируется, в адрес кого гражданин хочет обратиться с жалобой. Предварительно рекомендуется уточнить личные данные, звание и должность лица;
 • ниже фиксируются личные данные заявителя, а также его адрес проживания и регистрации. Дополнительно предстоит указать данные для оперативной связи. Анонимные заявления не рассматриваются;
 • прописывать заголовок необязательно. Если он отсутствует, это не станет поводом для отказа в рассмотрении жалобы;
 • ниже фиксируется суть документа. В бумаге указывается, кто, где, когда и в отношении кого совершил противоправные действия. Рекомендуется ссылаться на нормы действующего законодательства. Требование не является обязательным, однако его соблюдение повысит вес жалобы;
 • изложить требования. Прокуратура не может осуществлять карательные функции, однако у неё присутствуют полномочия для возбуждения уголовного дела и направления документации в судебные органы;
 • нельзя допускать оскорблений, нецензурной брани, ненормативной лексики. Такие обращения оставляют без рассмотрения прокуратурой;
 • предстоит зафиксировать конкретную дату произошедшего события и должностных лиц, осуществляющих действие и бездействие. Дополнительно стоит отразить данные граждан, ставших свидетелями произошедшего;
 • жалоба может иметь приложения. В их качестве выступают фото, видео- и аудиоматериалы, подтверждающие обоснованность обращения. Документы прилагаются в виде копий. Все они фиксируются в списке приложений;
 • жалоба скрепляется подписью. Дополнительно фиксируется дата осуществления действия;
 • жалоба оформляется в 2 экземплярах. Один из них остаётся на руках у гражданина.

Процесс составления коллективного заявления

Прокуратура готова рассмотреть индивидуальное и коллективное заявление. Последняя разновидность жалобы считается более эффективной, поскольку говорит о том, что нарушение носит массовый характер.

 Поэтому если было допущено нарушение прав сразу нескольких лиц, имеет смысл объединиться. Однако при составлении подобной жалобы в прокуратуру требует учета сразу ряд особенностей.

Корректируется большинство частей.

Разбираясь, как написать заявление в прокуратуру, важно соблюдать следующие правила:

 • изначально информация фиксируется во вступительной части. Для этого в правом верхнем углу размещается так называемая шапка. В ней фиксируется, в адрес кого направляется жалоба. Затем перечисляются личные данные всех лиц, которые направляют жалобу. Список граждан может быть весьма большим. Поэтому допустимо избрание собственного представителя. Дополнительно можно использовать фразу «от коллектива организации» или иное определение, эквивалентное ей. В этой ситуации список заявителей предоставляется в виде отдельного документа и фиксируется в перечне приложений;
 • осуществляется заполнение основной части. Здесь предстоит зафиксировать нарушение, допущенное в отношении группы лиц. Обычно коллективная жалоба в прокуратуру имеет большой объём. Необходимо максимально подробно и одновременно коротко изложить суть проблемы и выдвигаемые требования;
 • прописывается заключительная часть. Она также будет весьма объемной. В документе фиксируются все прилагаемые бумаги. Затем происходит скрепление жалобы подписями. Их обязаны проставить все граждане, направляющие документ в уполномоченный орган. Если хотя бы одна подпись отсутствует, бумага признается недействительной.

Коллективное обращение с жалобой в прокуратуру имеет ряд существенных преимуществ. Подобные бумаги рассматриваются более тщательно. Сильно облегчается работа сотрудникам прокуратуры.

Обращения, подготовленные сразу несколькими лицами, редко оставляют без рассмотрения. Заявление, составленное одним гражданином, отклонить значительно проще.

Жалоба может попросту потеряться. С коллективными обращениями так не поступают. Их отклонение осуществляется лишь в случае, если допущены грубые нарушения или приложены недостоверные документы. Совместные жалобы чаще дают положительный результат.

Способы подачи документов

Для удобства граждан разработан целый перечень методов, позволяющих передать жалобу в прокуратуру.

Выполнить действие удастся при помощи одного из следующих способов:

 • во время личного посещения прокуратуры. В этой ситуации рекомендуется дополнительно описать суть жалобы уполномоченному лицу. Если требуется, работники прокуратуры могут предложить гражданину зафиксировать требования в письменном виде. Однако эксперты советуют заранее подготовить жалобу и прийти вместе с ней в областной уполномоченный орган;
 • отправить бумаги в прокуратуру посредством Почты России;
 • опустить заявку в ящик для обращений. Он специально размещается в каждом подразделении прокуратуры;
 • воспользоваться онлайн-сервисами. Удалённое обращение в прокуратуру допустимо через официальный сайт организации.

В 2011 году произошло выведение следственного комитета из структуры прокуратуры. В результате появились отдельные ведомства. Поэтому в 2021 году прокуратура уголовными разбирательствами не занимается.

Обращение в режиме онлайн

Разбираясь, как написать правильно заявление в прокуратуру, гражданин выяснит, что предусмотрено осуществление действий в режиме онлайн. Для этого потребуется воспользоваться официальным сайтом инстанции.

Если вопросы, изложенные на бумаге, попадают в компетенцию иных учреждений или должностных лиц, в течение недели с момента регистрации обращение перенаправляют в соответствующую инстанцию из прокуратуры.

Когда бумага не содержит конкретные требования, приложения или жалобы, ее не станут рассматривать.

Аналогичные нормы применяются в случае, если текст идёт единым массивом, не разбит на предложения и абзацы, написан только заглавными буквами или с использованием латиницы.

Обращения в режиме онлайн составляются по тем же правилам, что и классические жалобы. В ней предстоит указать полностью Ф.И.О., контактные данные, приложить файлы, подтверждающие правомерность позиции. Ответ также направляется в режиме онлайн. Однако гражданин имеет право запросить его на бумажном носителе.

При обращении в прокуратуру через интернет потребуется заполнить анкету, содержащую следующую информацию:

 • тема обращения и юридический статус заявителя;
 • полные контактные данные;
 • вариант предоставления ответа;
 • суть обращения;
 • дополнительные данные, подтверждающие правоту.

Заявки в прокуратуру регистрируются в течение 3 суток. Затем производится предварительное ознакомление с содержанием. После этого осуществляется перенаправление бумаги в соответствующее подразделение.

Если проблема не входит в компетенцию инстанции, бумагу передадут в организации, которые могут разрешить ее. Дополнительно гражданину разъяснят, куда ему необходимо обращаться в случае возникновения дополнительных вопросов или появления новых сведений. Срок рассмотрения заявок физических лиц установлен действующим законодательством.

Период составляет:

 • 15 суток, если в процессе не возникла необходимость в рассмотрении дополнительных материалов;
 • 30 рабочих дней, если проводится разбирательство по простым вопросам.

Допустимо продление вышеуказанных сроков, если требуется дополнительное время.

Предоставление ответа

Когда выполнена проверка фактов, прокурор направит ответ. В бумаге будут содержаться результаты разбирательств. Когда обращение производилось в режиме онлайн, ответ может быть предоставлен по почте на бумажном носителе или в электронном виде.

В бумаге в обязательном порядке будет содержаться следующая информация:

 • ответы на вопросы заявителя;
 • результаты проверки и их разъяснения;
 • если было внесено прокурорское представление, человеку сообщают о том, где и в какие сроки удастся ознакомиться с результатами.

Заявку могут отклонить. В этой ситуации в обязательном порядке должны быть указаны причины, которые стали поводом для принятия подобного решения. Если для рассмотрения обращений требуется дополнительная информация, заявителю должны сообщить, как предоставить повторную жалобу. Вынесенный прокурором вердикт допустимо обжаловать.

Для этого направляется заявка в адрес руководства или вышестоящую инстанцию. Обращение также можно подать в режиме онлайн. Заявку требуется дополнить жалобой и полученным ответом. Важно, чтобы обращение было аргументировано. Стоит дополнить его иными фактами, если они выявлены. Это снизит риск отклонения заявки.

Причины отклонения жалобы

Уполномоченный орган может отказаться рассмотреть заявление в нескольких ситуациях.

Отрицательный ответ принимается в следующих случаях:

 • документы направляются повторно;
 • в бумаге присутствует оскорбление или нецензурная лексика;
 • отсутствует логическое построение, жалобы представляют собой бессвязный поток мыслей;
 • документ написан почерком, который сложно разобрать;
 • отсутствует информация о себе.

Все события имеют срок исковой давности. Поэтому не стоит тянуть. Если период обращения завершился, это также может стать поводом для отказа в рассмотрении документов.

Источник: https://YurPortal.info/zhaloby/zhaloba-v-prokuraturu-obrazets-zayavleniya/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.